Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden NOVO Bouw

Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013)

Vastgesteld door Bouwend Nederland d.d. 27 maart 2013, herzien december 2014

Artikel 1: Offerte

1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.

2. In de offerte wordt onder meer aangegeven:

a. de plaats van het werk;

b. een omschrijving van het werk;

c. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;

d. het tijdstip van aanvang van het werk;

e. de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd. Deze wordt bepaald door hetzij een bepaalde dag, hetzij een aantal

werkbare werkdagen te noemen;

f. de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aannemingssom of regie. Bij de prijsvormingmethode aannemingssom noemt de ondernemer een vast bedrag voor het in de offerte omschreven werk; Bij de

prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een opgave van de prijsfactoren (zoals uurtarieven, opslagen en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De verschuldigde omzetbelasting

wordt in de offerte afzonderlijk vermeld;

g. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden;

h. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;

i. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke:

j. of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke;

k. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende aannemingsovereenkomst.

3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende dertig dagen.

4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de aannemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de aannemer. Zij mogen niet aan derden ter

hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de

aannemer gedaan verzoek op kosten van de klant aan

hem te worden teruggezonden.

5. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de aannemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht

in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Artikel 2: Overeenkomst en contractstukken

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de klant.

2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer klanten zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft de aannemer tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

3. Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken worden, met inachtneming van de billijkheid, uitgelegd ten nadele van degene door of namens wie deze zijn opgesteld. Dit laat onverlet de verplichting

van partijen om elkaar te waarschuwen in geval van

klaarblijkelijke tegenstrijdigheden.

Artikel 3: Verplichtingen van de klant

1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt de klant ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken:

a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met de aannemer;

b. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;

c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;

d. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.

2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de klant.

3. Het is de klant niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt van het werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens toestemming van de aannemer.

4. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van de aannemer is het de klant niet toegestaan om voor de dag waarop het werk als opgeleverd geldt zijn rechtsverhouding

tot de aannemer over te dragen aan een derde.

Artikel 4: Verplichtingen van de aannemer

1. De aannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De aannemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen,

goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De aannemer is voorts verplicht de door of namens de klant

gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.

2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is.

3. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de aannemer zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.

4. De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van

de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.

5. De aannemer is verplicht de klant te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de klant voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de klant gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de klant ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de aannemer deze kende of

redelijkerwijs behoorde te kennen.

6. Indien de prijsvormingmethode regie is overeengekomen, maakt de aannemer weekrapporten op en dient hij deze in bij de klant.

In de weekrapporten worden onder meer aantekeningen opgenomen betreffende de bestede uren en het verwerkte materiaal. Indien de klant tegen de inhoud van een weekrapport bezwaar heeft, stelt hij de aannemer daarvan onder opgave van redenen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van het weekrapport schriftelijk of elektronisch op de hoogte.

Artikel 5: Kostenverhogende omstandigheden

1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:

– die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst

geen rekening behoefte te worden gehouden met de

kans dat zij zich zouden voordoen,

– die de aannemer niet kunnen worden toegerekend en

– die de kosten van het werk verhogen.

2. Kostenverhogende omstandigheden geven de aannemer recht op

vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.

3. Indien de aannemer van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden

zijn ingetreden, dient hij de klant hiervan zo

spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen.

Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent

de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en

zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid

zal worden vergoed.

4. De klant is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in

een vergoeding het werk te beperken, te vereenvoudigen of te

beëindigen. Het bedrag dat de klant in dit geval is verschuldigd

zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden

vastgesteld.

Artikel 6: Meer en minder werk

1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden

van uitvoering;

b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;

c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

2. In geval van door de klant gewenste wijzigingen in de

overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan de

aannemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer

hij de klant tijdig heeft gewezen op de noodzaak

van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de klant

die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van

uitvoering zullen – behoudens spoedeisende omstandigheden –

schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Het gemis van

een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van de aannemer en van de klant op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak

maakt.

4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij

a. het aanschaffen van bouwstoffen;

b. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan;

c. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de klant nader moeten worden ingevuld.

Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de aannemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.

6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend.

Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs

rekening heeft moeten houden.

7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking

niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van

de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.

9. Indien de klant opdracht geeft tot het uitvoeren van meer werk, mag de aannemer bij wijze van voorschot 25% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal de aannemer eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van

het meer werk dan wel bij de eerst komende termijnfactuur daarna.

Tenzij anders is overeengekomen zal minder werk door de aannemer worden verrekend bij de eindafrekening.

10. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft de aannemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

Artikel 7: Betaling

1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de aannemer telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de klant toe. De door de klant aan de aannemer verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.

2. Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, met dien verstande dat bij de oplevering alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het overeengekomen meer werk dienen te zijn voldaan, onverminderd de toepasselijkheid van artikel 8 en artikel 13 en op voorwaarde dat de aannemer deze facturen tijdig voor de oplevering heeft ingediend. De aannemer is gerechtigd de factuur betreffende de bij oplevering verschuldigde termijn 14 dagen voor de geplande oplevering in te dienen.

3. Binnen een redelijke termijn na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, dient de aannemer de eindafrekening in.

4. Betaling van het aan de aannemer verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na de dag

waarop de aannemer de eindafrekening heeft ingediend, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 13.

Artikel 8: 5% regeling

1. Dit artikel is slechts van toepassing op aanneming van werk die strekt tot de bouw van een woning in opdracht van een consument,

dat wil zeggen een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. De consument kan zonder beroep te doen op artikel 6:262 BW en

onder behoud van zijn recht op oplevering, maximaal 5% van de aannemingssom inhouden op de laatste termijn of laatste termijnen en dit bedrag in plaats van aan de aannemer te betalen, in depot storten bij een notaris.

3. De notaris brengt het bedrag in de macht van de aannemer nadat drie maanden zijn verstreken na het tijdstip van oplevering, tenzij de consument van zijn in artikel 6:262 BW toegekende bevoegdheid gebruik wenst gebruik te maken. In dat geval deelt de consument aan de notaris mee tot welk bedrag het depot moet worden gehandhaafd.

4. De notaris brengt het bedrag voorts in de macht van de aannemer

voor zover de consument daarin toestemt, de aannemer vervangende

zekerheid stelt of bij een uitspraak die partijen bindt, is

beslist dat een depot niet of niet langer gerechtvaardigd is.

5. Indien de consument aan de aannemer schadevergoeding verschuldigd is wegens de depotstoring of de door de aannemer gestelde vervangende zekerheid, wordt deze gesteld op de wettelijke rente van artikel 6:119 BW. Gedurende de drie maanden na oplevering is zij niet verschuldigd, zelfs niet indien geen gebreken worden geconstateerd.

6. De door de notaris berekende kosten voor het depot komen voor rekening van de consument. De door de notaris te vergoeden rente over het depotbedrag komt ten gunste van de consument.

Artikel 9: Oplevering en onderhoudstermijn

1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de aannemer heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de klant het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport

opgemaakt. Een door de klant geconstateerde

tekortkoming die door de aannemer niet wordt erkend wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.

2. Indien de aannemer heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de klant niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.

3. Indien de klant het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot

afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

4. Indien de klant het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.

5. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal de aannemer na overleg met de klant een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.

6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de klant.

7. Door de aannemer erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.

8. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat een onderhoudstermijn van 30 dagen in.

Artikel 10: Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late oplevering

1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens

collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van de aannemer komen-

de omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

2. De aannemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor

rekening van de klant komende omstandigheden, dan

wel als gevolg van meer en minder werk, niet van de aannemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

3. Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is de aannemer een gefixeerde schadevergoeding aan de klant verschuldigd van € 40 per werkdag tot de dag waarop het werk aan de klant wordt opgeleverd, behoudens voor zover de aannemer recht heeft op bouwtijdverlenging. Voor de toepassing

van dit lid wordt als dag van oplevering aangemerkt de dag waarop het werk volgens de aannemer gereed was voor oplevering, mits het werk vervolgens als opgeleverd geldt, dan wel de dag van

ingebruikneming van het werk door de klant.

4. De gefixeerde schadevergoeding is zonder ingebrekestelling verschuldigd en kan worden verrekend met hetgeen de aannemer nog toekomt.

5. De gefixeerde schadevergoeding bedraagt bij een overeengekomen aannemingssom kleiner of gelijk aan € 20.000 ten hoogste 25% van die aannemingssom en bij een overeengekomen aannemingssom

groter dan € 20.000 ten hoogste 15% van die aannemingssom.

6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de klant verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de aannemer voortvloeiende schade en kosten door de klant te worden vergoed.

Artikel 11: In gebreke blijven van de klant

1. Indien de klant met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan de aannemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin bedoelde rentepercentage met 2 verhoogd.

2. Indien de klant niet tijdig betaalt, is de aannemer

gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de klant schriftelijk of elektronisch heeft aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Indien de aannemer tot invordering overgaat, zijn de daaraan

verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant, mits de hoogte hiervan in de aanmaning is vermeld.

De aannemer is gerechtigd hiervoor in rekening te brengen het bedrag conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

3. Indien de klant hetgeen de aannemer volgens de

overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of de aannemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de klant het de aannemer toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is de aannemer gerechtigd om van de klant genoegzame zekerheid te verlangen.

4. Indien de klant enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is de aannemer gerechtigd het werk te schorsen tot het moment waarop de klant deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen, mits de

aannemer de klant vooraf schriftelijk of elektronisch op

deze gevolgen van het niet-nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van de aannemer op vergoeding van schade, kosten en rente.

5. Indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling,

wordt opgeheven, is de aannemer gerechtigd zonder

nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen.

6. Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectievelijk beëindiging in onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 14 van toepassing.

Artikel 12: In gebreke blijven van de aannemer

1. Indien de aannemer zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de klant hem in verband daarmee wenst aan te manen, zal de klant hem schriftelijk of elektronisch aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.

2. De klant is bevoegd het werk door een derde te doen

uitvoeren of voortzetten, indien de aannemer na verloop van de in de aanmaning vermelde termijn in gebreke blijft mits de ernst van de tekortkoming dit rechtvaardigt en onder voorwaarde dat de

klant zulks in de aanmaning heeft vermeld. In dat geval

heeft de klant recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van de aannemer voortvloeiende schade en kosten.

3. De klant zorgt ervoor, dat de kosten, die voor de aannemer voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 13: Opschorting van de betaling

Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de klant het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke

verhouding te staan tot de tekortkoming. De klant meldt

schriftelijk of elektronisch de opschorting en de reden daarvan aan de aannemer.

Artikel 14: Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

1. De klant is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die de aannemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die de aannemer ten gevolge van de schorsing lijdt, worden aan de aannemer vergoed.

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de aannemer, mits hij de klant tevoren schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.

3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de aannemer bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de aannemer betaalde bouwstoffen.

4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is de aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.

5. De klant is te allen tijde bevoegd de overeenkomst

geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De aannemer heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De aannemer is gerechtigd om in plaats van voorgaande aanspraak

10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in

rekening te brengen. De aannemer zendt de klant een

gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de klant

ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de klant

1. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid

van de door of namens hem verstrekte gegevens.

2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van

bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand

die de aannemer redelijkerwijs had mogen verwachten,

geven de aannemer recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende

kosten.

3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het

bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen

verontreinigd zijn, is de klant aansprakelijk voor de

daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

4. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

5. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de klant ter

beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de klant.

6. Indien de klant een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de klant.

7. De klant is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die de aannemer lijdt als gevolg van door de klant of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

8. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de klant, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aannemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

Artikel 16: Aansprakelijkheid van de aannemer

16.1 Ontwerpaansprakelijkheid

1. In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is de aannemer hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen hem kunnen worden toegerekend.

2. De aansprakelijkheid van de aannemer op grond van het vorige lid is beperkt tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van de aannemer beperkt tot 10%

van de aannemingssom.

3. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

16.2 Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van het werk

1. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid

van de aannemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en

met de dag waarop het werk is opgeleverd of als opgeleverd geldt.

2. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is de aannemer aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de aannemer

in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de

schade voor zijn rekening te doen komen.

3. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en

eigendommen van de klant voor zover deze door de

uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid,

onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer,

zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

4. De aannemer vrijwaart de klant tegen aanspraken van

derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering

van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid,

onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn

personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

16.3 Aansprakelijkheid na oplevering

1. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is de aannemer

niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek:

a. dat in de onderhoudstermijn aan de dag is getreden en dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de klant onderkend had kunnen worden, tenzij de aannemer aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de klant kan worden toegerekend;

b. dat na afloop van de onderhoudstermijn aan de dag is getreden, dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de klant onderkend had kunnen worden en waarvan de klant aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de aannemer kan worden toegerekend.

3. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub a bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van twee jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

4. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub b bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Ingeval het in het in lid 2 sub b bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het werk geheel of gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten, dan wel ongeschikt is

geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de bestemming waarvoor het blijkens de overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van zeer kostbare voorzieningen.

16.4 Overige bepalingen

1. De klant is in de gevallen als voorzien in de artikelen

16.1 tot en met 16.3 verplicht de aannemer van het gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling te doen en de aannemer

de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor de aannemer aansprakelijk is, te herstellen/op te heffen.

2. Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een tekortkoming waarvoor de aannemer aansprakelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het belang van de klant bij herstel, mag de aannemer in plaats van herstel volstaan met

het uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan de klant.

3. De uit de artikelen 16.1 tot en met 16.3 voortvloeiende beperkingen

van de aansprakelijkheid vinden geen toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de aannemer.

Artikel 17: Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen, welke ook – waaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze aannemingsovereenkomst of van overeenkomsten

die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de

klant en de aannemer mochten ontstaan, worden beslecht bij wege van arbitrage door de Raad van Arbitrage voor de Bouw overeenkomstig de regelen beschreven in het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luidt, behoudens voor zover op grond van de volgende leden een andere

wijze van geschillenbeslechting geldt.

2. Indien de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf – welke klant hierna wordt aangeduid als “consument-klant” – heeft deze het recht een geschil aanhangig te maken bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw of bij de gewone rechter.

3. Indien de aannemer voornemens is tegen een consumentklant een geschil aanhangig te maken bij de Raad van Arbitrage, stelt de aannemer de consument-klant daarvan schriftelijk of elektronisch op de hoogte en gunt hem daarbij een termijn van ten minste één maand om te kiezen voor beslechting

van het geschil door de gewone rechter.

4. De aannemer is gebonden aan de door de consumentklant op grond van het derde lid tijdig aan de aannemer bekend gemaakte keuze. Indien de consument-klant niet binnen de gestelde termijn zijn keuze bij voorkeur schriftelijk of elektronisch aan de aannemer bekend maakt, is de aannemer vrij

het geschil te laten beslechten door de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

5. Voor de beslechting van geschillen tussen de aannemer en de klant die niet is aan te merken als consumentklant, doen partijen uitdrukkelijk afstand van hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen.

6. In afwijking van het eerste, vierde en vijfde lid kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, ter keuze

van de meest gerede partij, ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

7. Op de overeenkomst van aanneming van werk of op de overeenkomst tussen klant en aannemer die daarvan een uitvloeisel zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 uitwerking “We-doen-het-samen-formule”

De “We-doen-het-samen-formule” bestaat er in wezen uit dat de aannemer de klant toestaat bepaalde werkzaamheden/taken op zich te nemen om zodoende kosten te besparen. (IKEA model: je koopt de kast cash&carry en zet hem zelf in elkaar en bespaart zo geld ten opzichte van een kast in een traditionele winkel).  Maar als de klant deze werkzaamheden/taken op zich neemt dan zijn de navenante consequenties en verantwoordelijkheden uiteraard ook voor de klant. (Als je bij IKEA bij het thuis in elkaar zetten de kast vernachelt, dan is dat ook eigen verantwoordelijkheid).

In iets meer detail:

1. Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het aanvragen, verkrijgen en behouden van de juiste vergunningen, ontheffingen of beschikkingen om het werk te kunnen uitvoeren.

2. De klant verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.

3. De klant draagt er zorg voor dat de aannemer toegang heeft tot de plaats van het werk, en er voldoende gelegenheid voor opslag, aan- en afvoer voor bouwmaterialen en hulpmiddelen.

4. De dagelijkse leiding en het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden berust bij de klant.

5. Aannemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de klant uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door de opdrachtgever voorgeschreven materialen is opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal en het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van de klant is bestemd.

6. De klant dient ervoor te zorgen dat door een derde of hem zelf uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging of hinder van ondervindt. Indien niettemin vertraging/hinder ontstaat dient de klant de aannemer daarvan tijdig in kennis te stellen en is de klant verantwoordelijk voor die vertraging/hinder.

7. Als de klant zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt. Tevens is de klant verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van zelf aangeleverde onderdelen, materialen en/of uitvoering.

8. De aannemer is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enige anderen hoofde, die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van) de door de klant beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door de aannemer of derden. Dit geldt tevens voor fouten en gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften. De klant vrijwaart de aannemer geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van de aannemer en/of derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolge van produktaansprakelijkheid.

9. De klant is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

10. Indien de klant materialen of gereedschappen van de aannemer nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is de klant verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft aannemer het recht dit bij de klant in rekening te brengen.

Algemene Website Voorwaarden

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is. Novo Nederland BV garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de site verkregen informatie. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Copyright

Een bezoeker/ster van de site van Novo Nederland BV mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Novo Nederland BV (ook niet via een eigen netwerk).

 

Privacy Beleid

Novo Nederland BV vindt het absoluut belangrijk om de door U verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens , zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Novo Nederland BV zal de door U verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij U hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van onze websites bijgehouden. Informatie zoals bezoek aantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door U verstrekte persoonsgegevens.

Uw gegevens worden opgeslagen in een bestand. Dit bestand wordt gebruikt om onze diensten te verbeteren, u gerichte service te bieden en eventueel gerichte informatie te kunnen bieden over aanbiedingen zowel door onszelf als door derden. Heeft u hier bezwaar tegen of heeft u hierover vragen dan kunt u contact opnemen via de contact pagina op deze site. Novo Nederland BV maakt in haar sites gebruik van cookies. Op deze manier kan ingespeeld op het verbeteren en verfijnen van de door u gewenste informatie c.q. services.

Novo Nederland BV is gevestigd aan de Heivlinderweg 61, 1113LS te Diemen. KvK nummer 34371241 te Amsterdam.

Algemene voorwaarden Gift Voucher Novo Nederland BV

Artikel 1. Definities

Novo Nederland BV: Een aannemersbedrijf actief op de Nederlandse en Europese markt. Geregistreerd bij de  Amsterdamse KvK onder het nummer: 34371241. Hierna te noemen: Novo.

Gift Voucher: De Cadeaubon die wordt uitgegeven door Novo Nederland BV Inwisselbaar bij betaling vanaf  200 afgenomen uren. Hierna te noemen: Cadeaubon.

 

Artikel 2. Inwisselen

2.1 De Cadeaubon kan uitsluitend worden gebruikt voor korting op de factuur in rekening gebracht door Novo en betaald aan Novo.

2.2 Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke cadeaubon nummer. Iedere Cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient het cadeaubon nummer zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van het nummer) of verlies hiervan vindt geen korting plaats.

2.3 Iedere Cadeaubon is voorzien van een handtekening en datum van uitgifte. In geval de handtekening en/of de datum ontbreekt vindt er geen korting plaats.

2.4 De aard, waarde, duur, uitgiftedatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubon. De waarde is inclusief BTW. Iedere Cadeaubon is gedurende één jaar na uitgifte geldig zoals vermeld op de cadeaubon. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

2.5 Novo accepteert de Cadeaubon uitsluitend na ontvangst van de cadeaubon met/of Cadeaubon nummer om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog korting op de factuur te verlangen.

2.6 Per project/lokatie kunnen maximaal 3 Cadeaubonnen worden gebruikt.

2.7 Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande facturen gebruikt worden.

 

Artikel 3. Reclamatie en herroepingsrecht

3.1 De Cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

3.2 De korting wordt slecht éénmaal per Cadeaubon verstrekt op het totaal van de facturen.

3.3 Per project/lokatie kunnen maximaal 3 Cadeaubonnen worden gebruikt.

3.4 De korting bedraagt: €100,- bij minimaal 200 gefactureerde en betaalde uren, €200,- bij minimaal 380 gefactureerde en betaalde uren of €300,- bij minimaal 550 gefactureerde en betaalde uren.

3.5 Op grond van de specifieke aard van het betreffende goed (cadeaubon) is het herroepingsrecht van 7 werkdagen niet van toepassing. (zie Art. 7:46 d BW)

3.6 Een klant (of een opdracht/project) kan slechts 1 soort korting krijgen. Een combinatie van korting, of ambassador bonus, of vroegboek kortingen of andere vormen van korting of bonus is uitgesloten.

3.7 Een klant (of een opdracht/project) kan in totaal nimmer een korting en/of bonus van meer dan 900 euro ontvangen.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 Het wijzigen, het vervalsen of anderszins aantasten van de (gegevens op de) cadeaubon of de werking van de cadeaubon leidt ertoe dat de geldigheid van de cadeaubon komt te vervallen.

4.2 Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen aan de gebruiker wordt ontzegd.

4.3 Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

4.4 Novo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van de Cadeaubon ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Novo. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de gegeven korting van de cadeaubon.

 

Artikel 5. Bescherming van persoonsgegevens & crediteuren

5.1 Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen.

5.2 Novo zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

 

Artikel 6. Klachten en geschillen

6.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over bepaalde bepaalde aspecten van de Cadeaubon. Neemt u dan zo snel mogelijk schriftelijk contact met ons op: Novo Bouw, Afdeling Klantenservice, Heivlinderweg 61, 1113LS, Diemen.

Per e-mail: info@novobouw.nl

Uiterlijk binnen 10 werkdagen zullen wij op uw klacht reageren. Als dit niet lukt zal u op de hoogte gesteld worden van de vertragingsduur.

6.2 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6.3 Deze voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 7. Retificatie

In het giftvoucher boekje is staat een drukfout op de voucher betreffende de Remeha Calenta 28C verwarminskegel staat dat de prijs 1250,- euro is, maar dat incorrect want het moet 1950,- euro zijn. De korting van 150,- euro blijft onverminderd van kracht.

Algemene voorwaarden Vroegboek korting

1.1 Novo Bouw geeft soms voor bepaalde periodes vroegboek kortingen.

1.2 Vroegboek kortingen zijn alleen geldig indien er minstens 6 weken voor aanvang van het werk de opdracht door de klant bevestigd is.

1.3 Een klant (of een opdracht/project) kan slechts 1 soort korting krijgen. Een combinatie van korting, of ambassador bonus, of vroegboek kortingen of andere vormen van korting of bonus is uitgesloten.

1.4 Een klant (of een opdracht/project) kan in totaal nimmer een korting en/of bonus van meer dan 900 euro ontvangen.

1.5 De vroegboek korting is alleen geldig voor de daarvoor door Novo aangemerkte en zodanig gepubliceerde periodes. Publicatie via onze website en/of Marktplaats.nl advertenties.

1.6 Novo houdt zich het recht van Publicatie fouten voor. Publicatiefouten geven geen recht op korting. 

1.7 Novo houdt zich het recht voor om de korting toe te kennen of af te wijzen.

 

Algemene voorwaarden Ambassadors bonus

1.1 Novo Bouw geeft soms aan bepaalde trouwe klanten, bij aanbrengen van nieuwe klanten, de loyale oud-klanten ook wel “Ambassadors” van Novo genoemd een fysieke of geldelijke bonus .

1.2 Een Ambassador (of een opdracht/project) kan slechts 1 soort korting krijgen. Een combinatie van korting, of ambassador bonus, of vroegboek kortingen of andere vormen van korting of bonus is uitgesloten.

1.3 Een Ambassador (of een opdracht/project) kan in totaal nimmer een korting en/of bonus van meer dan 900 euro ontvangen.

1.4 Novo houdt zich het recht voor om de Ambassador bonus toe te kennen of af te wijzen.

 

Algemene voorwaarden iPad2 actie

1.1 Novo Bouw geeft soms voor bepaalde periodes vroegboek kortingen, in dit geval één iPad2 tablet computer.

1.2 Vroegboek kortingen zijn alleen geldig indien er minstens 6 weken voor aanvang van het werk de opdracht door de klant bevestigd is.

1.3 De iPad2 actie is alleen geldig indien het minimale afname bedrag van 5000 euro (excl. btw)  wordt afgenomen.

1.4 De iPad2 actie is alleen geldig indien de volledige opdracht is afgerond en per bank voldaan.

1.5 Een klant (of een opdracht/project) kan slechts 1 soort korting krijgen. Een combinatie van korting, of ambassador bonus, of vroegboek kortingen of andere vormen van korting of bonus is uitgesloten.

1.6 Een klant (of een opdracht/project) kan in totaal nimmer een korting en/of bonus van meer dan 900 euro ontvangen, maar in geval van deze actie slechts en alleen één iPad2 tablet computer.

1.7 Een klant gaat bij ontvangst van één iPad2 tablet computer akkoord met het maken van een geschikte foto die kan worden gepubliceerd op de Novo website of social media.

1.8 De vroegboek korting is alleen geldig voor de daarvoor door Novo aangemerkte en zodanig gepubliceerde periodes. Publicatie via onze website en/of Marktplaats.nl advertenties.

1.9 Novo houdt zich het recht van Publicatie fouten voor. Publicatiefouten geven geen recht op korting.

2.0 Novo houdt zich het recht voor om de korting toe te kennen of af te wijzen.

Laat ons vrijblijvend
een kosteninschatting maken... en laat je verbazen!

Vraag vrijblijvend een gesprek aan:

Wij hebben gegarandeerd de scherpste prijzen voor de hoogste kwaliteit in de markt! We komen geheel vrijblijvend langs voor een bezichtiging en kosteninschatting. Al je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt. Wij verkrijgen meer dan 50% van onze opdrachten via positieve referenties van bestaande en oude klanten. We hebben meer dan 1000 referenties door heel Nederland.

We zien er naar uit om ook met jou samen te werken!
Samen maken we jouw droom waar!

We komen graag vrijblijvend een kosteninschatting maken.
We nemen binnen 24 uur contact op:

Novo op social media

E-mail ons je wensen

Wij werken het liefst per email. Dat scheelt kosten. We reageren altijd binnen 1 werkdag.

bezichtiging aanvragen

Vraag een bezichtiging aan. Wij komen vrijblijvend langs voor de kosteninschatting.

Kantoor & Showroom

Heivlinderweg 61
1113 LS Diemen
KvK 34371241
Bouwend Nederland 845066
E-mail: info@novobouw.nl